108 Slokas or names of Lord Shiva

108 Slokas or names of Lord Shiva

Different slokas of Lord Shiva in alphabetical order

Lord shiva different 108 slokas

Om Ajaya Namaha

Om Anantaya Namaha

Om Anaghaya Namaha

Om Anekatmane Namaha

Om Ahirbudhnyaya Namaha

Om Anishvaraya Namaha

Om Apavargapradaya Namaha

Om Ashtamurtaye Namaha

Om Avyagraya Namaha

Om Avyayaya Namaha

Om Avyaktaya Namaha

Om Andhakasura Sudanaya Namaha

Om Ambikanathaya Namaha

Om Bhaganetrabhide Namaha

Om Bhaktavatsalaya Namaha

Om Bhavaya Namaha

Om Bhimaya Namaha

Om Bhasmoddhulita Vigrahaya Namaha

Om Bhagavate Namaha

Om Bhutapataye Namaha

Om Bujangabhushanaya Namaha

Om Bhargaya Namaha

Om Charuvikramaya Namaha

Om Dakshadhvaraharaya Namaha

Om Devaya Namaha

Om Digambaraya Namaha

Om Durdharshaya Namaha

Om Gananathaya Namaha

Om Gangadharaya Namaha

Om Girishaya Namaha

Om Giridhanvane Namaha

Om Giripriyaya Namaha

Om Haraya Namaha

Om Haraye Namaha

Om Havishe Namaha

Om Hiranyaretase Namaha

Om Jagadvyapine Namaha

Om Jagadgurave Namaha

Om Jatadharaya Namaha

Om Kailasavasine Namaha

Om Kavachine Namaha

Om Kathoraya Namaha

Om Khandaparashave Namaha

Om Khatvangine Namaha

Om Kapardine Namaha

Om Kalakalaya Namaha

Om Kripanidhaye Namaha

Om Kapaline Namaha

Om Krittivasase Namaha

Om Kamaraye Namaha

Om Lalatakshaya Namaha

Om Mahadevaya Namaha

Om Maheshvaraya Namaha

Om Mridaya Namaha

Om Mrigapanayae Namaha

Om Mritunjayaya Namaha

Om Mahasenajanakaya Namaha

Om Nilalohitaya Namaha

Om Papavimochakaya Namaha

Om Pashupataye Namaha

Om Pashudantabhide Namaha

Om Parameshvaraya Namaha

Om Pinakine Namaha

Om Paramatmane Namaha

Om Prajapataye Namaha

Om Panchavaktraya Namaha

Om Purarataye Namaha

Om Pramathadhipaya Namaha

Om Parashu Hastaya Namaha

Om Rudraya Namaha

Om Satvikaya Namaha

Om Shuddha Vigrahaya Namaha

Om Shashvataya Namaha

Om Sahasrakshaya Namaha

Om Sahasrapade Namaha

Om Samapriyaya Namaha

Om Sarvaya Namaha

Om Svaramayaya Namaha

Om Sarvagyaya Namaha

Om Shivaya Namaha

Om Shambhave Namaha

Om Shashishekharaya Namaha

Om Shankaraya Namaha

Om Shulapanaye Namaha

Om Shipivishtaya Namaha

Om Shrikantaya Namaha

Om Shitakanthaya Namaha

Om Shivapriyaya Namaha

Om Sthanave Namaha

Om Sukshmatanave Namaha

Om Somasuragni Lochanaya Namaha

Om Somaya Namaha

Om Sadashivaya Namaha

Om Tarakaya Namaha

Om Trayimurtaye Namaha

Om Tripurantakaya Namaha

Om Trilokeshaya Namaha

Om Ugraya Namaha

Om Vamadevaya Namaha

Om Vishveshvaraya Namaha

Om Virabhadraya Namaha

Om Vishnuvallabhaya Namaha

Om Virupakshaya Namaha

Om Vrishankaya Namaha

Om Vrishabharudhaya Namaha

Om Vyomakeshaya Namaha

Om Yagyamayaya Namaha