Vishnu Mantra

Vishnu Mantra

Suklam baradharam vishnum sasi varnam chathurbhujam prasanna vadanamdhyayeth sarva vighnopa shanthaye

Shaantaakaaram bhujagashayanam padmanaabham suresham
Vishwaadhaaram gaganasadrasham meghavarnam shubhaangam.
Lakshmikaantam kamalanayanam yogibhirdhyaanagamyam
vande vishnum bhavabhayaharam sarvalokaikanaatham.

Aushadam chintayed vishnum ~ bhojanam cha janardhanam;
shayane padmanabham cha ~ vivahe cha prajapatim;
yuddhe chakradharam devam ~ pravase cha trivikramam;
narayanam thanu tyage ~ sridharam priya sangame;
dusswapne smara govindam ~ sankate madhusudhanam;
kaanane naarasimham cha ~ pavake jalasayinam;
jalamadhye varaham cha ~ parvathe raghunandanam;
gamane vamanam chaiva ~ sarva kaleshu madhavam !
Sodasaitaani naamani ~ prathuruddhaya yah patthet;
sarva paapa vinirmukto ~ vishnu loke maheeyate !