Shri Brahma Mantram

Shri Brahma Mantram


Gurubrahma Guruvishnu Gurudevo Maheswarah,
Guru saakshaat Param Brahma Tasmai shri guravey Namah.

The guru is none other than the creator, Lord Brahma; he verily is Lord Vishnu, the preserver, and the truly is Maheswara, the destroyer. He is the supreme Brahma himself. To such a guru I offer my salutations.

Gurur Brahma Gurur Vishnu | Gurur Devo Mahesh Varaha||
Guru Shakshat Para Brahma|Tasmai Shri Guruve Namaha||

Guruve sarva lokaanaam Bhishaje bhava roginaam|

Nithyai sarvadhiyaanam Dakshinamurthaye namo namaha||

Brahma Bija Mantra

“Aum Satchit Ekam Brahma”

“Om Eim Hrim Shrim Klim Sauh Satchid Ekam Brahma”

Brahma Gayatri Mantra

Om Chathur mukhaya Vidmahe
Hamasaroodaya Dheemahe
Thanno Brahma Prachodayath.

Om Vedathmanaya vidmahe,
Hiranya Garbhaya Dheemahi
Thanno Brahma prachodayath.

Om Parmeshwaraye Vidmahe
Paratattvaye Dheemahi
Tanno Brahma Prachodayath.