Durga Mata Shailputri Mantra

 

Durga Mata Shailputri Mantra:  

Vande Vanchitlabhaya Chandradhakritshekhram | 

Vrisharudh Shooldharan Shailputri Yashaswineem ||

Meditation

Vande Vanchitlabhaya Chandradhakritshekhram | Vrisharudh Shooldharan Shailputri Yashaswineem ||

Punenandu Nibhan Gauri Muladhar Stithta Pratham Durga Trinetram ||

Patambar Paridhanam Ratrakireeta Namalankar Bhishita ||

Prafull Vandana Pallavdharam Kantakpola Trih Kucham ||

Kamniyam Lavanya Snehmukhi Shinmadhyan Nitambneem ||

Strota

Pratham Durga Tyamhibhavsagar Tarnim |

Dhan Aishwaryadayini Shailputri Pranmabhyam ||

Trilokjanni Twahi Parmanand Pradiyaman |

Swabhagyarogya Dayni Shailputri Pranmabhyaham ||

Charachareshwari Tyahimhamoha Vinashani |

Mritibhukti Dayni Shailputri Pramnamyaham ||

Armor

Omkar Maishir Patumooladhar Nivasini |

Hinkar Patu Lalate Beejrupi Maheshwari ||

Shrikarpatuvadane Lavanya Maheshwai |

Hunkar Patu Hridya Tarini Shakti swaghrit |

Fatkar Paat Swarge Sarv Siddhi Falprada ||