Twelve Jyotirlingas of Lord Shiva

Twelve Jyotirlingas of Lord Shiva:   Somanath, Omkareshwar, Kedarnath, Bhimashankar, Vaidyanath, Rameshwarm, Grishneshwar, Mallikarjun, Mahakaleshwar, Vishwanath,…