Ahobilam Narasimha Swamy Temple

Ahobilam Narasimha Swamy Temple Aho veeryam! Aho shouryam! Aho baahu parakrama! Naarasimham param deivam Aho bhilam!…