Om Shanaiswaraaya Namaha

Om Shanaiswaraaya Namaha

Neelamjala Samaabhasam Raviputhram yamaagrajam
Chaaya Maarthanda Sambootham Namaami shanaiswaram

Suryaputtrao Dheergadehi Visalaaksha shivapriya
Mandachaara Prasannaatma Peeda harathu Mey shani
Konastha Pingalo Babhru krishnou Roudraanthako Yamaha
Sourihi shanaischro Mandha Pippalaadena samsthu thaha
Yethani dasa Naamaani Praathaha uthaya ya padethe
Shanaischara Kritha peeda Na Kaschitha Bhavishyathi.

Shree Shani Stotram

Om namah krushnaya neelaya shiti-kamta nibhaya cha |
Namah kalagni-rupaya krutamtaya cha vai namah ||

Namo nirmam-sadehaya deergha-shtru-jataya cha |
Namo vishala-netraya sdhula-romne cha vai puhah ||

Namo deerghaya shushkaya kala-damshtra namostu te |
Namaste kora-rakshaya durnee-kshaya vai namay ||

Namo neela madhu-kaya neelotpala-nibhaya cha |
Namo ghoraya raodraya bhee-shanaya karashine ||

Namaste sarva-bhakshaya balee-mukha namostu te |
Surya-putra namaste stu bhaskara bhaya-daya cha ||

Adho-drushte namaste stu samvartaka namostu te |
Namo manda-gate tubhyam nistrim-shaya namo-stute ||

Tapasa dagdha-dehaya nitya yoga-rataya cha |
Nomo nityam kshudhar-taya atrup-taya cha vai-namah ||

Gynana-chakshurna-maste stu kashya-patma-jasuvave |
Tushto dadasi vai rajyam rushto harasi tat ksanat ||

Deva-sura manu-shyashcha sidha-vidya-dharo-ragah |
Tvaya vilo-kita sarve nasham yamti samu-latah ||

Prasadam kuru me deva var-rhoha mupa-gatah ||

( Read above Shani Stotra every Saturday for better results. )