108 names of goddess Mahalakshmi

108 names of goddess Mahalakshmi

OM prakRityai namah

OM vikRityai namah

OM vidyaayae namah

OM sarvabhuutahitapradaayae namah

OM shraddhaayae namah

OM vibhuutyae namah

OM surabhyae namah

OM paramaatmikaayae namah

OM vaache namah

OM padmaalayaayae namah

OM padmaayae namah

OM shuchaye namah

OM svaahaayai namah

OM svadhaayae namah

OM sudhaayae namah

OM dhanyaayae namah

OM hiraNmayyai namah

OM laxmyae namah

OM nityapushhTaayae namah

OM vibhaavaryai namah

OM adityae namah

OM daitaye namah

OM diipaayae namah

OM vasudhaayae namah

OM vasudhaariNyae namah

OM kamalaayae namah

OM kaantaayae namah

OM kaamaaxyae namah

OM krodhasaMbhavaayai namah

OM anugrahapradaayae namah

OM buddhaye namah

OM anaghaayai namah

OM harivallabhaayae namah

OM ashokaayae namah

OM amR’itaayae namah

OM diiptaayai namah

OM lokashokavinaashinyae namah

OM dharmanilayaayae namah

OM karuNaayae namah

OM lokamaatre namah

OM padmapriyaayae namah

OM padmahastaayae namah

OM padmaaxyae namah

OM padmasundaryae namah

OM padmodbhavaayae namah

OM padmamukhyae namah

OM padmanaabhapriyaayae namah

OM ramaayae namah

OM padmamaalaadharaayae namah

OM devyae namah

OM padminyae namah

OM padmagandhinyae namah

OM puNyagandhaayae namah

OM suprasannaayae namah

OM prasaadaabhimukhyae namah

OM prabhaayae namah

OM chandravadanaayae namah

OM chandraayai namah

OM chandrasahodaryae namah

OM chaturbhujaayae namah

OM chandraruupaayae namah

OM indiraayae namah

OM indushiitalaayae namah

OM aahlaadajananyae namah

OM pushhTayae namah

OM shivaayae namah

OM shivakaryae namah

OM satyae namah

OM vimalaayae namah

OM vishvajananyae nama

OM tushhTayae namah

OM daaridryanaashinyae namah

OM priitipushhkariNyae namah

OM shaantaayae namah

OM shuklamaalyaaMbaraayae namah

OM shriyae namah

OM bhaaskaryae namah

OM bilvanilayaayae namah

OM varaarohaayae namah

OM yashasvinyae namah

OM vasundharaayae namah

OM udaaraa.ngaayae namah

OM hariNyai namah

OM hemamaalinyae nama

OM dhanadhaanyakarye namah

OM siddhaye namah

OM straiNasaumyaayae namah

OM shubhapradaaye namah

OM nR’ipaveshmagataanandaayai namah

OM varalaxmyae namah

OM vasupradaayae namah

OM shubhaayae namah

OM hiraNyapraakaaraayae namah

OM samudratanayaayae namah

OM jayaayae namah

OM mangaLaa devyae namah

OM vishhNuvaxassthalasthitaayae namah

OM vishNupatnyae namah

OM prasannaaxyae namah

OM naaraayaNasamaashritaayae namah

OM daaridryadhv.nsinyae namah

OM devyae namah

OM sarvopadrava vaariNyae namah

OM navadurgaayae namah

OM mahaakaalyae namah

OM brahmaavishNushivaatmikaayae namah

OM trikaalaGYaanasaMpannaayae namah

OM bhuvaneshvaryae namah