Tag: Vishvesvaraya Narakantaka Karanaya- Daridra Dahana Stotram

Daridra Dahana Stotram of Lord Shiva

Daridra Dahana Stotram of Lord Shiva Lord Shiva is the destoyer, responsible for the impermanence…